Home


 

ประวัติความเป็นมา


      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด   เป็นสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์ ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2501 โดยมี นายสมเกียรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกัน แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของ ข้าราชการครูและครอบครัวในจังหวัดราชบุรี ให้อยู่ดีกินดี มีสันติสุข ตลอดจนจัดสวัสดิการรูปแบบต่าง ๆ มีสมาชิกแรกเริ่ม 288 คน  ทุนเรือนหุ้น (หุ้นละ 10 บาท) จำนวน 8,010 บาท

         ระยะเวลา 54 ปี นับถึงปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการมาแล้ว จำนวน 54  ชุด ทุนดำเนินการ 4,589,706,596.89 บาท และมีสมาชิก 8,852 คน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2553)

          จากวันนั้นถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ได้พยายามเร่งรัดพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไปสู่การเป็นสหกรณ์ชั้นนำ เติบโตจากการรวมพลังและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของมวลสมาชิก เป็นองค์กรทางการเงินชั้นนำในอนาคต และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่พึงปรารถนา ปลอดจากผลกระทบในการปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ เป็นองค์กรทางการเงินที่ให้บริการอย่างเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วเป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจิตสำนึกในการให้บริการ

คณะกรรมการดำเนินการ       คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57

 

คณะกรรมการอำนวยการ


นายสุริยะ ชมศรีเมฆ

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด


 

 

 

นายพินิจ ท่าใหญ่

 

นายวัชระ ตราบดี

รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

 

 

นายอุบล เอี่ยมละมัย


นายรัชภูมิ ทองลิ่ม

 

 

กรรมการและเลขานุการ


กรรมการและเหรัญญิก


 คณะกรรมการเงินกู้

 
 นายประหยัด แสงเนียม


ประธานเงินกู้


 

 

 

    นายอุทัย คะณา


  นายสุพัต อ่อนน้อม

กรรมการ


กรรมการ

  นายอภิชาต อุ่นมณีรัตน์


นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

กรรมการ


 กรรมการและเลขานุการ
   

        คณะกรรมการ
        ประชาสัมพันธ์


  
   นายชนะ พงศ์สุวรรณ  
   ประธานกรรมการ  
 
 
 
  นายวินัย สิทธิสาร  นายทรงรัก ศรีแก้ว 
  กรรมการ  กรรมการ 
  


  
  
 นายประมวล พฤฑฒิกุล
กรรมการและเลขานุการ
  

ผู้ตรวจสอบกิจการ


              คณะผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2557

 


นายชูศักดิ์ น่วมทนงค์

ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 

 

นายสุรีย์ อมาตยพงศ์

 

นายเฉลิมไชย จำปาศรี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  

นายเจริญชัย วิวัฒน์สกุลไทย

 

นายอนุวัต ทวีผล

 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์


          เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

 
  
  
   นายอนันต์ ยิ้มวิไล  
   ที่ปรึกษา  


 


นางบุญเกิด พิสุทธิ์พิเชฏฐ์

    

นายกิตติโมกขพันธุ์

ผู้ช่วยผู้จัดการคนที่ 1


ผู้ช่วยผู้จัดการคนที่ 2
นางวรรณา เสนาพิทักษ์

นางสุพร พิริยะมานพ

นางนุชจรินทร์ จารุศุภกร

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางอมรมาศ สีตะชลาภรณ์

นางบุญเกิด พิสุทธิ์พิเชฏฐ์

  นายชัชวาลย์ มณีจันทร์

 

 

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นายวิรัช ว่องพานิช

นายสุนทร  พิสิฐสุรชาติ

นางกัญญาณัฐ  เสริมสุข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นางสาวรัตนา อยู่ศิริ

นางนิตยา เพ็งพงษ์ 

นางสาวภัสสร ทับสุข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นิติกร  

น.ส.ลัญฉณา  ประยูรหงษ์

     นางสาวจันทิมา มนูญปรัญชาภรณ์ 

นางสาววัชราภรณ์ มณีโชติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์
และเงินฝาก

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์

 


 
 นางสาวพิมมลพรรณ จีนตุ้ม
นางสาวลัดดาวัลย์ ขัชวาลย์
  นางพรปวีณ์ วิเศษโกสิน
 
 เจ้าหน้าที่ สสอค.และ สส.ชสอ. เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
               แม่บ้าน
 
นายสุชาติ ขาวผ่องใส

นายพชร กล้าผจญ 

นายจักริน คุสิน

พนักงานขับรถ

นักการภารโรง 

ยามรักษาการณ์


 
 

 

ภาพกิจกรรม


 

กระดานถามตอบ


กฎระเบียบกติกามารยาท 1.“กฎ-กติกา-ระเบียบ-ข้อบังคับ”ในการใช้งานกระดานถามตอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัดให้เรียกว่า กฎกระดานถามตอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด 2.กฎกระดานถามตอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ใช้บังคับกระดานถามตอบทุกกระทู้ ไม่มีการยกเว้น 3.ไม่โพสต์ความคิดเห็นหรือกระทู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือพาดพิงถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันอันเป็นที่เคารพรัก 4.ไม่โพสต์สื่อหรือรูปภาพลามกต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 5.ห้ามทำการใดๆที่เข้าข่ายการปั๊มความคิดเห็นหรือกระทู้เล่นเพื่อเก็บสถิติการโพสต์ ถ้าความคิดเห็นหรือกระทู้ใดสามารถใช้คำสั่ง แก้ไข (Edit) เพื่อเเก้ไขข้อมูลในความคิดเห็นหรือกระทู้ได้ก็ควรใช้ เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าข่ายการปั๊ม 6.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม 7. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือ สร้างความแตกแยกในสังคม 8. การ UploadFile ขึ้นระบบ ต้องเป็น File ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา 9.ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเป็นอันตรายมาถึงตนเอง 10. การโพสต์ รูป ความคิดเห็นหรือกระทู้สามารถโพสต์สูงสุดติดต่อกัน ได้เพียง 5 ความคิดเห็นหรือกระทู้ มิฉะนั้นจะถือเป็นการปั๊ม 11. การแสดงเนื้อหาถ้าเกิน 5 ความคิดเห็นหรือกระทู้ ให้นำเนื้อหาทั้งหมดลงใน MicrosoftWord หรือโปรแกรมอื่น ตามแต่สะดวก แล้วทำการแนบไฟลล์และโพสต์ลงในเว็บบอร์ด 12.การแสดงความคิดเห็นหรือกระทู้ต่างๆลงในเว็บ www.rtscoop.com ทาง คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ www.rtscoop.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางใดๆทั้งสิ้น 13. การแสดงความคิดเห็นหรือกระทู้ต่างๆลงในเว็บ www.rtscoop.com ทาง คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ www.rtscoop.com ไม่ขอรับผิดชอบต่อ ความคิดเห็นหรือกระทู้นั้น 14. การแสดงความคิดเห็นหรือกระทู้ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 15.การโพสต์คลิปวิดีโอต่างๆ ไม่อนุญาตให้โพสต์คลิปที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆคลิปลามกอนาจาร หรือคลิปที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลการโพสต์คลิปวิดีโอให้ ใส่คำว่า [คลิป] หน้าหัวข้อเรื่องทุกครั้ง 16. คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ www.rtscoop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการ ย้าย ลบ หรือกระทำการใดๆกับความคิดเห็นหรือกระทู้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆต่อเจ้าของความคิดเห็นหรือกระทู้ นั้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 17.ถ้าทาง คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ www.rtscoop.com พบการกระทำที่ส่อว่าจะกระทำผิดตาม กฎกระดานถามตอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด จะทำการตักเตือน 18. ถ้าทาง คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ www.rtscoop.com พบการกระทำผิดตาม กฎกระดานถามตอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ทางคณะจะตักเตือน เพื่อไม่ให้กระทำผิด แต่ถ้า พบการกระทำผิดเป็นครั้งต่อไป ทางคณะจะทำการพิจารณาการกระทำของคุณและอาจนำไปสู่การแบน 19.ถ้าทาง คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ www.rtscoop.com พบการกระทำผิดตามกฎกระดานถามตอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ที่เข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมาย ทางคณะ จะทำการแบน และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ติดต่อเรา